Årsager til ombytninger
nomineret til Optimus by Essilor

Bachelorprojekt

Forfattere: Josefine Nielsen Sund, Merethe Biller Rasmussen, Nathalie Gundelach-Taabbel & Marie-Louise Nedergaard Fabrin

Klik her for at se hele projektet

Uddrag fra projektet:

“Formålet var at undersøge antallet af ombytninger og årsager hertil, og i den sammenhæng vur-dere hvilke årsager, der forekom hyppigst. Studiet ville belyse emnet, da det blev anset for væren-de mangelfuldt undersøgt og ikke mindst et relevant område af optikerbranchen.”

“Der blev i perioden på 12 måneder solgt 12.266 briller og foretaget 725 ombytninger. De 725 om-bytninger gav en ombytningsprævalens på 5,91%. Denne prævalens gav et 95%-sikkerhedsinterval på [0,0549;0,0633]. Ombytningsantallet betød, at der i gennemsnit blev foretaget én ombytning hver anden dag på hvert af de fire behandlingssteder.”

“Da refraktion var den hyppigste årsag til ombytning, blev denne opdelt i underkategorier alt efter trin i refraktionsudmålingen. En lignende opdeling havde ligeledes fundet sted i de tidligere studi-er (Freeman & Evans, 2010; Hrynchak, 2006). Kiggede man nærmere på fordelingen i de enkelte underkategorier i dette studie, fremstod refraktionsfejlene i 54,19% af tilfældene i kombination med andre refraktionsfejl. Ud fra figur 7 fremstod det, hvordan det totale antal fundne refrakti-onsfejl fordelte sig ud på forskellige områder af den subjektive refraktion. Derved kunne, man argumentere for, at de forskellige trin i refraktionsudmålingen kunne påvirke hinanden. Dette stemte overens med teorien omkring udmålingen af f.eks. cylinderstyrken. Hver gang cylinderstyr-ken øges med -0,50 D, skulle den sfæriske værdi ændres +0,25 D, (Elliott, 2014, pp. 88). Man kun-ne bl.a. se på ændringer af sfærisk refraktion i forhold til, om der blev overkorrigeret med plus eller minus. Hrynchak fandt, at der blev overkorrigeret med plus i 26,4% og overkorrigeret med minus i 13,9% af tilfældene på afstand (Hrynchak, 2006). Vores studie fandt, at der blev overkorri-geret med plus i 26,06% og overkorrigeret med minus i 15,02% af tilfældene på afstand.”